Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

Tip: What is wrong with this code?


import javax.swing.*;


public class GuiExample {
    public static void main(String[] args) {
        createGui();
    }

    private static void createGui() {
      final JFrame frame = new JFrame();
      JButton button = new JButton("Click me!");
      button.addActionListener(
            new ActionListener() {
                   public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                        JOptionPane.showMessageDialog(frame, "Button clicked!");
            }
      });
      frame.getContentPane().add(button);
      frame.setSize(100, 80);
      frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
      frame.setVisible(true);

   }
}

...
...
...
...
...
...
...
...
...

Answer: It should be executed in the AWT thread!


import javax.swing.*;


public class GuiExample {
    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                createGui();   
            }
        });

    }

    ...
}

or using the new Java8 syntax:

SwingUtilities.invokeLater(() -> createGui());Δεν υπάρχουν σχόλια: